Archive for the ‘Masaż na krześle’ Category

Współczesny masaż na krześle

We wczesnych latach osiemdziesiątych masażysta David Palmer zajmował się promowaniem technik masowania osób siedzących na krześle. Początko­wo Palmer i jego współpracownicy nie odnosili większych sukcesów w za­kresie promocji swoich usług w przedsiębiorstwach. W 1984 roku Palmerowi udało się jednak pozyskać dużego klienta — firmę Apple Computers. W ten sposób powstała nowa nisza rynkowa. Dzięki innowacyjnym pra­com Palmera masaż na krześle dla nikogo nie jest już tajemniczą nowością. Współcześnie ta przystępna forma masażu jest wykorzystywana jako sposób na to, by setkom osób dziennie przynosić ulgę nie tylko w miejscu pracy, lecz także w wielu innych miejscach.

Masaż na krześle jest w przeciwieństwie do innych form masażu często wykonywany na oczach innych osób. Każdy może więc bez trudu zaobser­wować, na czym polega ta technika — dzięki temu osoba zainteresowana będzie wiedzieć, czego może się spodziewać, gdyby zdecydowała się spró­bować tej formy relaksacji. Masaż ten nie jest już tajemniczy i nie trzeba się go obawiać. Należy też pamiętać, że jest to forma niezwykle prosta w reali­zacji wiążąca się z niewielkimi kosztami. Dla wielu osób taki masaż stanowi wprowadzenie do świata umiejętnego troskliwego dotyku.

Ewolucja masażu na krześle

Pierwsi masażyści amerykańscy byli szkoleni w takich technikach jak shiat­su, anma czy metoda punktów spustowych — techniki te zostały opraco­wane przez cywilizacje starożytnego Wschodu. Co prawda z technicznego punktu widzenia metod tych nie rozpatruje się jako masażu sensu stricto, były one jednak obowiązkowymi przedmiotami na kursach dla masażystów. Wszystkie mogą być przynajmniej częściowo zastosowane w masażu osoby siedzącej na krześle. Na podstawie tych technik masażyści opracowywa­li nowe metody masowania osób zajmujących pozycję siedzącą — zaczęto stosować je w praktyce, oferując pracownikom dużych firm profesjonalny masaż w tej pozycji.

W końcu także w szkołach dla masażystów doceniono szerokie zasto­sowanie masażu w pozycji siedzącej i opracowano specjalne programy, któ­rych celem było przekazanie adeptom tej formy terapii wiedzy na temat od­powiednich technik. Pod koniec lat siedemdziesiątych jedna z masażystek zaprezentowała podczas krajowego zjazdu masażystów praktykowane przez siebie techniki masowania siedzącej osoby — wzbudziło to duże zaintere­sowanie osób zgromadzonych na pokazie. Stopniowo w programach szko­leniowych dla przyszłych masażystów zaczęły pojawiać się najróżniejsze specjalistyczne techniki, w tym także masaż na krześle. Opracowano ścisłe reguły wykonywania takiego masażu — został on skonstruowany w taki sposób, aby pozwalał realizować potrzeby różnych osób, niezależnie od ich kondycji fizycznej.

Korzenie masażu w pozycji siedzącej sięgają tradycji starożytnych Chin. Ponad trzy tysiące lat temu Chińczycy odkryli na ciele  ludzkim punkty, których stymulowanie wywołuje reakcję organizmu prowadzącą do samouzdrowienia. Wiedza o tym odkryciu upowszechniła się wśród wszystkich cywilizacji Wschodu, wywierając wpływ także na metody masażu stosowane w Japonii i Indiach. Wiele tradycyjnych technik stosowanych było właśnie na osobach zajmujących pozycję siedzącą.

Kiedy nauczyciele, rodzice i sami masażyści uświadomili sobie korzyści oferowane przez taką formę masażu, zaczęli opracowywać kompleksowe programy uwzględniające tę technikę. Z dużym powodzeniem stosowano je na młodszych i starszych osobach niepełnosprawnych. Ponadto pracownicy dużych korporacji byli zachęcani do korzystania w pracy z usług opłaca­nych przez firmę masażystów. Rozwój technik masażu dogonił zatem rze­czywistość — przecież od dawien dawna praktykujemy masaż ramion osoby siedzącej na krześle, który ma na celu rozluźnienie zmęczonych mięśni.