Archive for the ‘Masaż sportowy’ Category

Stosowanie techniki pocierania

Dzięki pocieraniu rozgrzewamy masowany mięsień, przesuwając wierzchnie warstwy skóry po warstwach umieszczonych głębiej. Pocieranie poprawia krążenie w ścięgnach i wiązadłach, przez które nigdy nie przepływają duże ilości krwi. Pierwsze ruchy pocierania wykonuje się płaską dłonią — przesu­wamy ręce w tę i z powrotem wzdłuż dwóch prostych linii w ten sposób, aby nasze dłonie poruszały się w przeciwnych kierunkach. Po dokładnym wyczu­ciu masowanego ciała można zwiększyć tempo wykonywania ruchów.

Pocieranie ramienia lub nogi wykonujemy, wałkując lub wyżymając ma­sowany fragment ciała dwoma rękoma, które poruszają się w przeciwnych kierunkach. Jest to pocieranie mięśni w poprzek włókien. W ten sposób możemy masować przedramiona i łydki — zginamy nogę lub rękę masowa­nej osoby w kolanie lub łokciu i kładziemy nasze dłonie w ten sposób, by obejmowały one masowaną kończynę.

Wyobraźmy sobie ruchy w poprzek włókien jako malutkie ugryzienia, które torują nam drogę przez cały mięsień. Ich przeciwieństwem są spokoj­ne i wydłużone ruchy wykonywane wzdłuż włókien mięśnia oraz uciskanie tego mięśnia. Pocieranie w poprzek włókien stosować można na całym cie­le, nie wyłączając kończyn. Kładziemy place na masowanym obszarze i deli­katnie naciskamy, wykonując jednocześnie ruchy w przód i w tył.

Stosowanie masażu petrissage

Po wykonaniu masażu effleurage można przejść do techniki ugniatania. Chwytamy fragment ciała masowanej osoby w dłoń i ugniatamy go lub ściskamy w celu zlikwidowania napięcia. Technika ta dobrze sprawdza się przy masowaniu pleców i ud, mniejsze obszary ciała łatwiej jest natomiast masować palcami i kciukiem.

Jest jeszcze inna technika petrissage, która szczególnie dobrze spraw­dza się w masażu sportowym. Chwytamy masowany fragment ciała obiema dłońmi, umieszczając między nimi jeden z mięśni, który następnie nacią­gamy w kierunku od kości. Technikę tę można ćwiczyć na własnym udzie — kładziemy obie dłonie po dwóch stronach uda i ciągniemy mięsień do góry, a następnie na boki.

Jednym z największych błędów popełnianych podczas wykonywania masażu jest niewłaściwe używanie dłoni i palców. Palce nie powinny być zagięte pod ostrym kątem, natomiast dłoń nie powinna być mocno wygięta w nadgarstku. Ramiona powinny być naturalnym przedłużeniem dłoni, a nadgarstki powinny pozostawać rozluźnione.

Wałkowanie skóry to kolejna technika masażu petrissage, która wyko­rzystywana jest często w masażu sportowym. Chwytamy palcami ciało, deli­katnie je unosząc i ściskając. Wałkujemy skórę między palcami. Korzystając z obu dłoni, unosimy, ściskamy i wałkujemy skórę na całym masowanym obszarze. Masaż tą techniką może z początku sprawiać osobie masowanej ból, dlatego też zawsze należy upewnić się, że nasz dotyk nie wywołuje uczucia dyskomfortu. Wałkowanie pomaga rozluźnić tkankę łączną i zredukować zrosty.

Masaż petrissage poprawia przepływ krwi przez daną część ciała i wspo­maga usuwanie z niej toksyn. Pobudza także produkcję hormonów powo­dujących ulgę w bólu i stymuluje układ nerwowy. Technika ta polega na intensywnym usuwaniu napięcia poprzez masowanie brzuśca mięśnia. Sto­sując ją, można zredukować ból i sztywność mięśni — w niektórych przy­padkach możliwe jest nawet zupełne wyeliminowanie tych dolegliwości.

Stosowanie masażu effleurage

Technika effleurage polega na wykonywaniu wydłużonych ruchów dłońmi po ciele osoby masowanej. Służy ona rozluźnieniu i rozgrzaniu ciała przed zastosowaniem głębszego masażu. Dłonie kładziemy płasko na krawędziach ciała oso­by masowanej. W przypadku tego ruchu nadgarstki stanowią przedłużenie naszych dłoni — nie są ani sztywne, ani ugięte.

Technika effleurage może polegać również na wykonywaniu na maso­wanym fragmencie ciała ruchów kolistych, które będą sięgać głębiej. Te koliste ruchy pomagają w usuwaniu toksyn i pobudzają krążenie krwi na danym obszarze. Ruchy te mogą być bardziej wydłużone lub też zataczać mniejsze koła — obydwie te metody odpowiednio przygotują osobę maso­waną do kolejnych faz zabiegu.

Techniki masażu sportowego

Wiele technik stosowanych w masażu sportowym zaczerpniętych zostało z masażu szwedzkiego. Do najważniejszych metod stosowanych w tego typu masażu zaliczyć należy: effleurage, petrissage, pocieranie, rozciąganie oraz uciskanie. Przy ich doborze nale­ży koncentrować się na konkretnych potrzebach masowanego sportowca. Dowiemy się, jakie techniki, przez jak długi czas i z jakim natężeniem należy stosować w masażu sportowym.

Skutki masażu sportowego

Masaż przeznaczony dla osób aktywnych fizycznie ma dużo zalet. Oczy­wistym rezultatem jego stosowania jest stworzenie warunków do osiąga­nia lepszych wyników w każdej uprawianej dyscyplinie. Masaż sportowy pomaga nam osiągnąć szczyt naszych fizycznych możliwości, poprawiając krążenie krwi, dodatkowo wzmacniając i uelastyczniając mięśnie. Lepsze krążenie zmniejsza ryzyko odniesienia urazu i pozwala osiągać większą sprawność ruchową.

Przeprowadzanie masażu sportowego ma ponadto na celu rozgrzanie mięśni przed wykonywaniem wszelkiego rodzaju ćwiczeń rozciągających. Rozgrzewanie mięśnia następuje poprzez stymulowanie jego mięsistej czę­ści, zwanej brzuścem mięśnia. Masowanie brzuśca sprzyja lepszej dystrybu­cji tlenu wewnątrz całego mięśnia. Tlen jest dla mięśnia substancją energetyzującą. Taka forma masażu sprzyja też usuwaniu przez elementy układu krwionośnego i limfatycznego zbędnych produktów przemiany materii, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

Masaż sportowy wzmacnia i uspokaja mięśnie, korzystnie wpływa też na komórki nerwowe. Kojący nerwy efekt tego masażu sprzyja naszemu dobremu samopoczuciu, dzięki czemu możemy osiągać szczyty naszych możliwości. Wraz z ukojeniem nerwów następuje eliminacja napięcia, przez co możemy wyobrazić sobie siebie w roli zwycięzcy. Osiąganie dobrych wy­ników jest dla nas tak samo ważne niezależnie od tego, czy występujemy w drużynie narodowej, budujemy dom, tańczymy na scenie, czy reprezentujemy naszą szkołę w zawodach sportowych.

Niedokrwienie to choroba, której istotą jest niedobór krwi w danej części ciała. Jest to często spotykany skutek uboczny wykonywania ćwiczeń fizycznych. Taki niedobór krwi może spowodować ból mięśni oraz skurcze. Jeśli objawów tych nie będziemy leczyć, mogą się one przerodzić w chroniczne stany bólowe. Nieleczone niedokrwienie może nawet spowodować obumarcie tkanki. Masaż jest skutecznym sposobem radzenia sobie z tym problemem.

Masaż sportowy polega na wykonywaniu pewnych ruchów, które mają najpierw uspokoić receptory nerwowe, a następnie je pobudzić — w celu osiągnięcia każdego z tych efektów stosuje się inne techniki masażu. W za­leżności od potrzeb konkretnego sportowca masaż może być jednocześnie relaksujący i pobudzający lub też może koncentrować się tylko na jednym z tych celów. Masaż sportowy wykonuje się zazwyczaj w krótkich sesjach, których celem jest pobudzenie organizmu sportowca przed zawodami lub jego rozluźnienie bezpośrednio po zawodach. Dzięki tego rodzaju masa­żowi poprawia się stan tkanek miękkich, co umożliwia osiąganie lepszych wyników przy mniejszym ryzyku kontuzji i przy krótszym czasie odnowy.

Idea masażu sportowego

Niezależnie od formy ruchu i wieku, w jakim jesteśmy, masaż sportowy korzystnie wpływa na naszą aktywność fizyczną. Taka forma masażu popra­wia krążenie krwi i wytrzymałość organizmu. Ponadto pozwala zapobiegać kontuzjom (dzięki rozgrzewaniu mięśni) oraz pomaga w leczeniu urazów spowodowanych powtarzaniem tych samych ruchów.

Masaż sportowy można stosować w trakcie treningów przygotowują­cych do zawodów, przed samymi zawodami oraz bezpośrednio po nich. Opiera się on na specjalnych technikach masażu, naciąganiu oraz wykony­waniu ćwiczeń zapobiegających urazom — zabiegi dostosowuje się specjal­nie do potrzeb danej dyscypliny oraz konkretnej grupy mięśni. Czasami po wykonaniu masażu sportowcom zaleca się także stosowanie ciepłych lub zimnych okładów.

Cechą charakterystyczną sportu — zarówno profesjonalnego, jak i ama­torskiego — jest współzawodnictwo. Masaż daje przewagę nad konkuren­tami, gdyż pomaga zawodnikom uniknąć kontuzji. Obolałe mięśnie szyb­ciej wracają do dobrej kondycji i stają się silniejsze oraz bardziej elastyczne. Masaż wykonany bezpośrednio przed zawodami jest doskonałą formą roz­grzewki dla mięśni — pozwala przygotować zawodnika do podjęcia wysiłku fizycznego. Tak naprawdę masaż sportowy mógłby być nazywany masażem współzawodnictwa — taka nazwa lepiej oddawałaby jego prawdziwą istotę.

Masaż sportowy rozwijał się w wielu różnych krajach. Chociaż sam pomysł masowania sportowców w specjalny sposób narodził się w Grecji, wykorzystywane w tym celu techniki mają wiele wspólnego z technikami wykorzystywanymi w masażu szwedzkim. Techniki te były następnie dopracowywane przez rosyjskich trenerów sportowych.