Techniki stosowane w masażu na krześle

Ruchy stosowane w masażu na krześle są szczególnego rodzaju zestawie­niem wschodnich technik akupresury oraz technik masażu szwedzkiego. Masując osobę zajmującą pozycję siedzącą, będziemy wykorzystywać aku­presurę, masaż kompresyjny, pocieranie, rozciąganie, petrissage, effleura­ge, opukiwanie oraz głaskanie — wszystkie te zabiegi wykonujemy przez ubranie i bez użycia olejku. Celem takiego masażu jest likwidacja napięcia mięśni pleców, barków, szyi, ramion i dłoni. Ogólnym rezultatem naszych zabiegów będzie odczuwane przez osobę masowaną poczucie odprężenia.

Akupresura i masaż kompresyjny

Akupresura polega na stosowaniu ucisku w celu uwolnienia nagromadzo­nych w danej części ciała płynów i rozciągnięcia danego mięśnia. Naciskamy określone miejsce kciukiem, palcem lub też wszystkimi palcami i przytrzy­mujemy przez pewien czas — w ten sposób przezwyciężamy skurcz mięśnia. Ruch ten stosujemy wraz z techniką pocierania oraz ugniataniem przybiera­jącym formę masażu petrissage.

Masaż kompresyjny możemy wykonywać, wykorzystując w tym celu nasadę dłoni — naciskamy nią odpowiednie miejsca (możemy też stosować technikę ucisku i przytrzymywania). Dopasowujemy dłoń do masowanej części ciała i delikatnie naciskamy na nią nasadą dłoni, kierując się w głąb mięśni. Przytrzymujemy przez chwilę dłoń w takim położeniu, po czym zwalniamy ucisk i całą czynność powtarzamy, przesuwając dłonie i masując całą powierzchnię danej części ciała.

Pocieranie

Pocieranie polega na przemieszczaniu znajdującej się nad mięśniem skóry — efekt ten można wywołać na kilka różnych sposobów. Można na przy­kład położyć na danym fragmencie ciała obie dłonie wewnętrzną stroną do dołu i wykonywać ruchy w górę i w dół. Umożliwia to szybkie rozgrzanie mięśnia znajdującego się akurat pod naszymi dłońmi. Ruch ten wykonuje­my po obu stronach kręgosłupa na całej powierzchni pleców, wzdłuż bar­ków lub też wzdłuż ramion.

Pocieranie może polegać także na wykonywaniu pojedynczych ruchów — zamiast przesuwać skórę nad mięśniami, uciskamy dany mięsień palcami, przytrzymujemy i przepychamy skórę, cały czas uciskając mięsień. Stosując ucisk, mamy szansę dotrzeć głębiej. Z czasem będziemy nabywać doświad­czenia w stosowaniu tej techniki i nauczymy się odczuwać znajdujący się pod naszymi palcami mięsień. Ta specyficzna technika pocierania bardzo dobrze sprawdza się w akupresurze, ponieważ pozwala nam skoncentrować się na konkretnych punktach ciała.

Rozciąganie

Rozciąganie w ramach masażu na krześle może być stosowane na trzy różne sposoby. Pierwszy z nich polega na aktywnym asystowaniu — oznacza to, że pomagamy osobie masowanej rozciągnąć się w nieco większym stopniu, niż mogłaby to zrobić sama. Na przykład delikatnie odciągamy ramię osoby, któ­ra sama stara się rozłożyć swoje ramiona pod możliwie największym kątem. Kolejny sposób polega na aktywnym rozciąganiu powstrzymywanym — deli­katnie rozciągamy osobę masowaną, która stara się temu przeciwstawić. Trze­ci i ostatni sposób to rozciąganie bierne, polegające na tym, że rozciągamy osobę masowaną, która bezwolnie poddaje się tym zabiegom. Technikę tę na­leży jednak stosować ze szczególną ostrożnością — nie wolno ciągnąć ze zbyt
dużą siłą! Bierne rozciąganie powinno polegać na wykonywaniu delikatnych i spokojnych ruchów, które pomogą mięśniom rozluźnić się. Dlatego też de­likatnie ciągniemy, po czym przestajemy i sprawdzamy, czy osoba masowana nie zaczyna wykazywać oznak odczuwanego dyskomfortu.

Stosowanie wszelkich metod rozciągania powinno odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności. Osobę masowaną naciągamy jedynie w takim stopniu, na jaki pozwalają na to jej stawy. Zakres ruchu wyznaczany przez ograniczenia stawu poznajemy po tym, że osoba masowana zaczyna odczuwać dyskomfort. Przekroczenie tych granic spowoduje, że osoba masowana dozna urazu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.