Skutki masowania niemowląt

Częste czułe dotykanie naszego dziecka sprzyja nabieraniu przez nie sił, rozwojowi jego inteligencji, stabilizacji emocjonalnej i rozwojowi fizycz­nemu. Masowane dziecko pozostaje w ciągłej gotowości do odbierania bodźców i jest interaktywne. Warto też pamiętać, że masowane dziecko szybciej opracowuje własne sposoby dostosowywania się do ciągle zmie­niającego się otoczenia. Kontakt z rodzicem daje poczucie komfortu, któ­rego niemowlęta pragną najbardziej. Warto także zdawać sobie sprawę, że dziecko, któremu nie okazuje się nieustannej troski, nie będzie się prawid­łowo rozwijać. Delikatny masaż sprzyja rozwojowi układu nerwowego — masowane dziecko ma więc silniejszy system immunologiczny i lepiej rozwija się pod względem neurologicznym. Nie należy też zapominać o wpływie masażu na malutkie mięśnie niemowlęcia (które stanowią jed­ną czwartą jego masy ciała) — masaż sprzyja prawidłowemu ich rozwojo­wi. Masowane niemowlęta są zdrowsze, rzadziej się przeziębiają, rzadziej łapią różne infekcje i rzadziej mają problemy z trawieniem.

Relaks mający na celu spokojniejszy oddech

Dziecko rozwijające się w brzuchu matki pobiera tlen poprzez łożysko —  w momencie narodzin musi natychmiast przystosować się do nowych warunków, to znaczy zacząć oddychać samodzielnie. W tym trudnym momencie ogromne znaczenie ma dotyk, który pozwala dziecku zrelak­sować się i w spokoju uczyć się samodzielnego oddychania. W takich momentach matki instynktownie przytulają, całują, pieszczą i kołyszą swoje dzieci, nierzadko też głaszczą je po brzuszkach i klatkach pier­siowych. Taka forma masażu wspomaga rozwój systemu oddechowego, a także pomaga dziecku przejść z fazy płytkiego oddechu do fazy odde­chu głębokiego.

Odpowiednie kołysanie dziecka przez matkę lub innego opiekuna sprzyja wytworzeniu atmosfery, w której dziecko będzie czuć się bezpiecznie — kołysanie jest symulacją odczuć dziecka z czasów, gdy przebywało ono w łonie matki, dlatego też pozwala w wielu przypadkach uspokoić niemowlę. Badania wykazały, że kołysanie i masowanie zmniejszają ryzyko wystąpienia zespołu nagłej śmierci niemowląt (tzw. śmierci łóżeczkowej).

 

Wytwarzanie hormonów

Masaż wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu dokrewnego, którego rola polega na wydzielaniu hormonów — odpowiadają one za funkcjono­wanie najróżniejszych organów naszego ciała. Czynności każdego organu zależą w pewnym stopniu od oddziaływania hormonów. Odpowiedni dotyk umożliwia tworzącym układ dokrewny gruczołom odpowiednie funkcjono­wanie, od którego zależy równowaga metaboliczna organizmu, czyli ho­meostaza. Masowane niemowlęta mają lepszą gospodarkę hormonalną, co bezpośrednio przekłada się na bardziej efektywne funkcjonowanie poszcze­gólnych organów. Trzeba mieć świadomość, że organy niemowlęcia cały czas uczą się, jak prawidłowo funkcjonować poza łonem matki. W związku z powyższym stymulowanie zdolności organizmu dziecka do wytwarzania hormonów jest niezwykle ważne.

Wsparcie dla układu nerwowego

Centralny układ nerwowy (czyli mózg oraz rdzeń kręgowy) wraz z ukła­dem dokrewnym wspólnie odpowiadają za utrzymanie homeostazy. Ma­saż sprzyja rozwojowi centralnego układu nerwowego, gdyż wspomaga formowanie się nerwów i komórek mózgowych, w tym w szczególności otoczki mielinowej, która chroni włókno nerwu i przyspiesza przeka­zywanie impulsów nerwowych z mózgu do poszczególnych części ciała. W momencie porodu otoczka mielinowa nie jest jeszcze do końca ukształ­towana, dlatego też bardzo pozytywnie reaguje na delikatną stymulację.

W wieku niemowlęcym zachodzi niezwykle ważmy proces kształtowania się komórek nerwowych i otoczki mielinowej — masaż jest instrumentem wspomagającym ten proces.

 

Redukcja stresu i łagodzenie skutków oddziaływania nadmiaru bodźców

Moment przyjścia na świat, podobnie zresztą jak konieczność przetrwania poza łonem matki, jest dla dziecka źródłem stresu. Masowanie noworod­ka — a potem niemowlęcia — pozwala mu przystosować się do zupełnie nowego świata. Wkraczanie w nieznane zawsze budzi w nas lęk i rozterki, nietrudno sobie zatem wyobrazić, co może czuć noworodek. Masaż pomo­że mu rozluźnić się i spokojnie reagować na sytuację, w której oddziałuje na niego zdecydowanie zbyt wiele bodźców. Nie wahajmy się zatem twierdzić, że zdrowe życie niemowlaka uzależnione jest od dotyku — troskliwego do­tyku nigdy nie jest za wiele.

Dziecko odbiera bodźce zmysłowe już w łonie matki, jednak ich świadomość zyskuje ono dopiero w momencie zetknięcia się ze światem zewnętrznym. Bodźcem dla dziecka jest każdy czynnik, na którego oddziaływanie jest ono wystawione. Dziecko uczy się wykorzystywać swoje zmysły do interpretowania tych bodźców — jest to niezwykle istotnym elementem jego prawidłowego rozwoju.

Stres jest jednym z elementów mechanizmu dostosowywania się do ota­czającego świata i zaznajamiania się z tym, co nieznane. Nie można jednak zapominać, że dziecko nieustannie styka się z nowymi sytuacjami. Jeżeli w trakcie swojego rozwoju nie otrzymuje wsparcia w postaci czułego doty­ku, może się szybko zmęczyć i wypalić. Masaż pomaga niemowlęciu radzić sobie z kolejnymi problemami — jest okazją do odprężenia się i do rege­neracji sił niezbędnych do dalszego rozwoju. Warto też pamiętać, że od­powiednio wczesne wsparcie rozwoju dziecka masażem pomoże mu lepiej radzić sobie ze stresem w późniejszym życiu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.