Pojęcia

Adrenalina — najważniejszy hormon odpowiadający za reakcje obronne organizmu wytwarzany przez nadnercza.

Ajurweda — staroindyjska szkoła medycyny opierająca się na odpowiedniej kombinacji jogi, medytacji, masażu oraz ziołolecznictwa.

Akupresura — zabieg charakterystyczny dla tradycyjnej medycyny chińskiej, którego istota polega na wykorzystywaniu palców do uciskania punktów energetycznych znajdujących się na południkach. Stosowanie tej techniki prowadzi do uzdrowienia poprzez eliminację przekrwienia i stworzenie możliwości do swobodnego przepływu energii życiowej, czyli ch’i.

Akupunktura — tradycyjna chińska technika lecznicza. Zakłada ona dążenie do poprawienia samopoczucia pacjenta poprzez wkłuwanie igieł w punk­ty energetyczne położone na południkach. Poprzez punkty na południ­kach można stymulować energię docierającą do poszczególnych organów ciała. Wkłuwanie w nie igieł prowadzi do wyeliminowania przekrwienia, a w efekcie przywrócenia równowagi i harmonii organizmu.

Anatomia — nauka o budowie organizmu.

Anatripsis — technika polegająca na pocieraniu skóry w kierunku serca. Ma na celu stymulowanie pracy układu krwionośnego i przyspiesza­nie procesu usuwania z organizmu szkodliwych substancji. Technikę tę opracował Hipokrates.

Antna — szczególna forma masażu uzdrawiającego wywodząca się ze sta­rożytnych Chin.

Aromaterapia — metoda terapeutyczna, w której wykorzystuje się lecznicze właściwości niektórych olejków zapachowych.

Avicenna — żyjący pod koniec X wieku perski lekarz. Autor Kanonu me­dycyny — dzieła zawierającego klasyfikację i opis oraz etiologię wielu rodzajów dolegliwości i schorzeń.

Bodywork — każda forma dotyku wykorzystująca techniki pozwalające osiąg­nąć zmianę stanu (w tym także przywrócenie zdrowia) osoby poddawanej zabiegowi. Chodzi o wiele różnych rodzajów działań, nie tylko o masaż.

Ból — uczucie, poprzez które organizm przekazuje informacje na temat zaistniałych nieprawidłowości. Ból jest elementem systemu obronnego organizmu.

Brzuch — centralnie położony fragment ciała kryjący w sobie wszystkie naj­ważniejsze dla życia organy. Jest centrum wytwarzania energii życiowej człowieka, czyli jego ch’i.

Ch’i — pojęcie wykorzystywane w medycynie chińskiej na określenie życio­wej energii organizmu.

Chiropraktyk — specjalista z zakresu medycyny naturalnej zajmujący się leczeniem kręgosłupa i związanych z nim dolegliwości.

Czakry — punkty energetyczne znajdujące się na ciele człowieka odpowie­dzialne za odczuwanie równowagi. Oddziałują one na układ dokrewny oraz na centralny układ nerwowy.

Drenaż limfatyczny — proces wspomagający pracę układu limfatycznego przyczyniający się do zanikania opuchlizny i usuwania substancji tok­sycznych.

Effleurage — technika masażu szwedzkiego polegająca na wykonywaniu długich, gładzących ruchów. Tego rodzaju ruch stanowi często podsta­wowy element masażu.

Galen — starożytny grecki lekarz i autor wielu dzieł. W swojej pracy wyko­rzystywał różne techniki masażu.

Gimnazjum — miejsce, w którym starożytni Grecy wykonywali ćwiczenia fizyczne, poddawali się masażowi i uczestniczyli w dyskusjach. Współ­czesnym odpowiednikiem tej instytucji są ośrodki spa.

Hammam — nazwa łaźni w krajach arabskich.

Hipokrates — starożytny Grek uznawany za ojca medycyny. Jego koncepcje miały wpływ na rozwój tej nauki na przestrzeni wieków. Hipokrates był pierwszym lekarzem, który zastosował anatripsis, czyli rodzaj pocierania.

Homeostaza — stan równowagi metabolicznej warunkujący poprawne funkcjonowanie organizmu.

Hydroterapia — każda forma kuracji wodnej. Korzenie tej metody leczenia sięgają czasów greckich gimnazjonów.

Joga — starożytna technika uzdrawiania poprzez stosowanie odpowiednie­go oddechu, diety oraz ćwiczeń rozciągających. Może być stosowana jako element wprowadzania w życie założeń wellness.

Kąpiele — wykorzystywana współcześnie metoda relaksacji i uzdrawiania dzięki właściwościom wody. Metodę tę znano i stosowano już w sta­rożytności.

Ki — japońskie słowo oznaczające energię witalną organizmu.

Limfa — płyn biorący udział w procesie odżywiania komórkowego oraz w procesach obronnych organizmu (usuwa substancje toksyczne).

Masaż — stosowanie za pomocą dłoni odpowiednich czynności na tkan­kach miękkich organizmu.

Masaż głęboki — odmiana masażu szwedzkiego wykorzystywana do maso­wania głębiej położonych powięzi w celu eliminacji czynników ograni­czających pracę tkanki mięśniowej.

Masaż na krześle — masaż wykonywany w pozycji siedzącej na w pełni ubranej osobie. Zabieg tego rodzaju może być przeprowadzany w każ­dych okolicznościach. Można go wykonać nawet w ciągu zaledwie dziesięciu minut.

Masaż sportowy — szczególny rodzaj masażu przeznaczony głównie dla sportowców opierający się przede wszystkim na technikach masażu szwedzkiego. Masaż taki wykonuje się przed wysiłkiem fizycznym, by stymulować mięśnie, po wysiłku, by spowodować ich rozluźnienie oraz w trackie treningu, by utrzymać mięśnie w odpowiedniej kondycji.

Masaż szwedzki — fundament współczesnej sztuki masażu. Zestaw elemen­tów charakterystycznych dla technik effleurage, petrissage i tapotement wykorzystywanych do wykonywania masażu tkanek miękkich oraz mięśni. Stosowanie tego masażu przyspiesza proces usuwania z organi­zmu szkodliwych substancji i poprawia krążenie krwi.

Masaż tajski — starożytna forma uzdrawiania, której celem jest przywróce­nie równowagi ch’i poprzez stosowanie ucisku na odpowiednie punkty na ciele oraz poprzez rozciąganie.

Masaż tkanki łącznej — głęboki masaż wspomagający proces usuwania z mięśni, stawów i organów zbędnych i szkodliwych substancji.

Metabolizm — zespół wewnętrznych procesów zachodzących wewnątrz ciała, których istota polega na przekształcaniu składników odżywczych w energię.

Nadnercze — gruczoł dokrewny znajdujący się w górnej części nerek wytwa­rzający istotne dla organizmu hormony, między innymi adrenalinę.

Niedokrwienie — bolesny stan chorobowy będący wynikiem ograniczenia dopływu krwi do mięśni.

Olejki zapachowe — naturalne olejki przygotowywane z roślin i destylowane w celu wydobycia z nich esencji zapachowej. Są wykorzystywane w me­dycynie, w terapiach alternatywnych oraz do celów kosmetycznych.

Palpacja — badanie ciała prowadzone za pomocą dłoni lub palców, na przy­kład w trakcie masażu.

Petrissage — wykorzystywana w masażu technika polegająca na ugniataniu ciała.

Płyn międzytkankowy — płyn znajdujący się między poszczególnymi ele­mentami tworzącymi ludzkie ciało a naczyniami krwionośnymi.

Pocieranie — technika masażu polegająca na przesuwaniu skóry po po­wierzchni mięśni. Jej stosowanie pozwala zredukować napięcie oraz zwiększyć elastyczność tkanek.

Polarity — terapia wykorzystująca masaż, zabiegi energetyczne oraz wizua­lizację w celu przywrócenia równowagi organizmu.

Południki energetyczne — kanały przepływu energii życiowej. Wyróżnia­my dwanaście głównych południków oraz sześć kanałów stanowiących przedmiot zainteresowania akupunktury i akupresury, a także wielu innych technik bodywork.

Powięź — włóknista tkanka okrywająca wszystkie elementy układu mięś­niowego.

Prana — hinduskie słowo oznaczające energię życiową organizmu.

Prześcieradło — okrycie wykorzystywane w trakcie masażu w celu zapew­nienia osobie masowanej atmosfery bezpieczeństwa i spokoju.

Punkty ucisku — szczególne miejsca znajdujące się na linii południków ener­getycznych odpowiadające konkretnym organom ciała. Wiedzę na ten temat wykorzystuje się w trakcie zabiegów akupunktury i akupresury.

Qi — alternatywna pisownia słowa ch’i oznaczającego energię życiową or­ganizmu.

Reakcja typu „walcz-lub-uciekaj” — instynktowna reakcja organizmu czło­wieka na sytuację kryzysową. W związku z pojawieniem się zagroże­nia w organizmie zachodzi szereg zmian — rośnie ciśnienie krwi oraz częstotliwość skurczów mięśnia sercowego i oddechów, krew szybciej dopływa do mięśni szkieletowych. Nie wszystkie te reakcje są istotne dla przetrwania w dzisiejszym świecie.

Refleksologia — forma bodywork opierająca się na stymulowaniu odpowied­nich punktów znajdujących się na stopach, dłoniach oraz uszach. Jest to metoda pozwalająca poprawić ogólną kondycję całego organizmu. Przy­nosi osobie poddającej się zabiegowi uczucie całkowitego odprężenia i poprawę samopoczucia, a tym samym także poprawę stanu zdrowia.

Reiki — technika przeprowadzania zabiegu energetycznego polegająca na oddziaływaniu na osobę poddającą się zabiegowi polami energetyczny­mi (zwanymi aurami) wytwarzanymi przez osobę zabieg wykonującą. Zabieg przeprowadzony tą techniką daje poczucie komfortu i przyczy­nia się do poprawy stanu zdrowia.

Rhazes — żyjący w ósmym wieku perski lekarz, który wykorzystywał masaż, ćwiczenia fizyczne, dietę oraz wodolecznictwo jako elementy kuracji.

Shiatsu — tradycyjna japońska technika leczenia poprzez ucisk palcami. Wykształciła się na bazie chińskich technik anma i tui-na.

Skurcz mięśni — niezależne od woli napięcie włókien mięśniowych znaj­dujących się w jednym lub w kilku mięśniach. Może być wynikiem wytworzenia się podczas wysiłku kwasu mlekowego.

Spa — współczesna nazwa ośrodków, w których wykonywane są zabie­gi z zakresu hydroterapii oraz masażu oraz w których serwowane są zdrowe posiłki. Można powiedzieć, że współczesne ośrodki spa są od­powiednikiem starożytnych gimnazjonów.

Stres — rodzaj bodźca, na który organizm reaguje zwiększonym wydzie­laniem adrenaliny. Jeżeli oddziaływanie bodźca nie ustanie, organizm będzie kontynuował podejmowanie reakcji typu „walcz-lub-uciekaj”.

Ścięgno — element ciała zbudowany z gęstej włóknistej tkanki łącznej przy­twierdzający mięśnie do kości.

Tapotement — technika charakterystyczna dla masażu szwedzkiego polega­jąca na opukiwaniu ciała ruchami perkusyjnymi.

Tkanka łączna — tkanka, która wspiera i łączy ze sobą inne tkanki. Z tkan­ki łącznej zbudowane są ścięgna i wiązadła, a także chrząstki. Jest to element, który wspiera i chroni organizm, nadając mu spójność.

Tsubo — japońskie słowo używane na określenie punktów głębokiego uci­sku położnych na południkach energetycznych.

Tui-na — szereg technik charakterystycznych dla medycyny chińskiej. Na tui-na składają się przede wszystkim masaż, aktywizacja stawów, akupresura, ignipunktura oraz stawianie baniek. Tui-na rozwinęła się z masażu anma.

Ugniatanie — technika masażu szwedzkiego, znana także jako petrissage, po­legająca na wykonywaniu ruchów przypominających ugniatanie ciasta.

Układ dokrewny — układ odpowiedzialny za wydzielanie niezbędnych dla pracy organizmu hormonów.

Układ nerwowy — układ składający się z mózgu, rdzenia kręgowego, ner­wów oraz zwojów nerwowych, za pomocą których organizm odbiera i interpretuje bodźce, a także przekazuje impulsy do poszczególnych komórek ciała.

Wellness — koncepcja zakładająca zapobieganie chorobom jako przeciwień­stwo usuwania ich objawów. Filozofia wellness nakłada na każdego czło­wieka obowiązek podejmowania działań na rzecz zachowania zdrowia.

Wiązadło — mocne pasmo włókien tkanki łącznej zespalające kości lub utrzymujące organy wewnętrzne w prawidłowej pozycji.

Zabieg energetyczny — rodzaj zabiegu, którego głównym celem jest stymu­lowanie energii życiowej organizmu, czyli ch’i. Zabieg tego typu pro­wadzi do usunięcia przekrwienia i przywrócenia stanu równowagi.

Zmęczenie mięśni — stan, w którym mięśnie na skutek zmęczenia nie rea­gują na napinanie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.