Podstawy medycyny Wschodu

Tradycyjna wschodnia medycyna opiera się na założeniu, że w ludzkim ciele znajdują się setki południków energetycznych oraz punktów ucisku, poprzez które powinna swobodnie przepływać życiowa energia człowie­ka. Koncepcja, zgodnie z którą w ciele gromadzi się energia yin i energia yang, leży u podstaw teorii wskazującej na istnienie dwóch przeciwnych biegunów energetycznych. Bieguny te powinny znajdować się ze sobą w idealnej harmonii, by zapewnić człowiekowi możliwość w pełni ak­tywnego funkcjonowania. Zrozumienie istoty energii życiowej, południ­ków energetycznych oraz biegunów yin i yang pozwala dostrzec znaczenie praktyk, które służą ich stymulowaniu. Praktyki te znajdują swoje zasto­sowanie w ocenie stanu zdrowia i leczenia zarówno fizycznych, jak i energetycznych nieprawidłowości.

 

Energia życiowa

Energia życiowa, czyli energia witalna, jest w każdym z nas i w otaczają­cym nas świecie. Wszystko składa się z energii — tylko energii przybie­rającej różne formy. Mniej więcej o takiej właśnie energii zyskiwał wie­dzę Lukę Skywalker, bohater słynnego cyklu Gwiezdne Wojny, kiedy jego mistrz Yoda uczył go o Mocy. Niezakłócony przepływ energii życiowej jest warunkiem poprawnego funkcjonowania człowieka, także na poziomie duchowym i emocjonalnym. Zaburzenia przepływu energii mogą skutko­wać problemami ze zdrowiem i utratą dobrego samopoczucia.

Ch’i (lub qi) to chińskie słowo oznaczające energię życiową, energię Wszechświata przenikającą każdego z nas i każdy element materii, będącą elementem łączącym poszczególne elementy świata w spójną całość. W kulturze japońskiej energia życiowa znana jest jako ki, dla Hindusów jest to prana, a w Tybecie mówi się o niej jako o lung-gom.

 

Południki energetyczne

Energia swobodnie przepływa w organizmie połączonymi ze sobą kana­łami zwanymi południkami energetycznymi (meridianami). W tradycyjnej medycynie chińskiej wykorzystuje się fakt istnienia tych struktur — aku­presura i akupunktura to techniki polegające na stymulowaniu organizmu do podjęcia wysiłku na rzecz samouzdrowienia poprzez przywracanie równowagi energetycznej.

Wyróżniamy dwanaście głównych południków i osiem południków zwanych kanałami. Południki przebiegają wzdłuż krawędzi ciała — sześć z nich ma swoje zakończenia w dłoniach, a sześć w stopach. Południki ener­getyczne oddziałują na pracę poszczególnych narządów oraz na równowa­gę ośrodków energetycznych yin i yang. Kanały tworzą natomiast system przewodzenia, dzięki któremu do południków dociera energia i poprzez który cały organizm jest w tę energię zaopatrywany. W organizmie istnieje dwanaście głównych południków energetycznych — są to południki:

 • płuca,
 • jelita grubego,
 • żołądka,
 • śledziony-trzustki,
 • serca,
 • jelita cienkiego,
 • pęcherza moczowego,
 • nerki,
 • woreczka żółciowego,
 • osierdzia,
 • wątroby,
 • potrójnego ogrzewacza.

Funkcje energetyczne poszczególnych południków pokrywają się z funk­cjami poszczególnych powiązanych z nimi organów — odpowiedni zabieg wykonywany wzdłuż południka jest równoznaczny z zabiegiem wykonywa­nym bezpośrednio na danym organie. Inne południki powiązane są z wielo­ma organami — tak jest między innymi w przypadku południka potrójnego ogrzewacza, który biegnie centralnie i odpowiada za zapewnienie odpowied­niej temperatury poszczególnym organom. Masaż — w zależności od wybranej metody — powinien polegać na uciskaniu palcami pewnych punktów po­łożonych na południku lub na przesuwaniu dłoni wzdłuż całej jego długości.

Południkami energetycznymi przepływa energia. Spełniają więc dokładnie taką samą rolę, jaką odgrywają tętnice i żyły w krążeniu krwi, naczynia limfatyczne w obiegu limfy oraz nerwy w przewodzeniu bodźców. Wspomniane elementy tworzą pewne obiegi, których elementem jest każdy układ, każdy organ i każda część ciała. Dzięki ich istnieniu organizm może zachować równowagę.

 

Yin i yang

Bieguny energii yin i yang stanowią fundament tradycyjnych systemów me­dycznych Chin i Japonii. Ośrodki te są względem siebie komplementarne i wzajemnie zależne — stanowią one odzwierciedlenie dwoistości natury. Yin odpowiada siłom żeńskim, yang symbolizuje siły męskie. Yin jest żeń­skim pierwiastkiem biernym, który w kosmologii chińskiej utożsamiany jest z ciemnością, zimnem i wilgocią. Yang natomiast jest męskim pierwiast­kiem czynnym, który kojarzony jest ze światłem, ciepłem i suchością. Yin i yang łączą się ze sobą, by dać początek wszystkiemu, co istnieje. Jako część wszechświata każdy z nas ma w sobie obie te przeciwstawne, a jednocześnie równoważące się siły. Wnętrze ludzkiego ciała utożsamia się z pierwiastkiem yin, natomiast jego zewnętrzną powłokę z yang. W ujęciu psychologicznym yin postrzegane jest jako rezerwuar energii, yang odpowiada natomiast za naszą aktywność. Według medycyny Wschodu celem każdej kuracji jest przy­wrócenie harmonii organizmu, czyli doprowadzenie do stanu równowagi między yin a yang poprzez otwarcie kanałów, którymi przepływa energia.

 

Pięć pierwiastków

Według tradycji chińskiej świat zbudowany jest z pięciu pierwiastków, którymi są: metal, woda, drewno, ogień oraz ziemia. Oddziaływanie sił zawartych w tych pierwiastkach jest warunkiem istnienia życia. Choć po­szczególne wymienione elementy nazwane zostały „pierwiastkami”, należy rozpatrywać je przede wszystkim przez pryzmat akumulowanej przez nie, a niezbędnej do życia energii. Każdy z nas podlega oddziaływaniu tych pię­ciu pierwiastków, ponieważ każdy z nas jest elementem natury. Spróbujmy wyobrazić sobie koło — kontinuum energii, które nie ma ani początku, ani końca. Ruch pierwiastków polega na przemieszczaniu się po tym kole i na przekształcaniu się w kolejne pierwiastki. Stosunek ilości poszczególnych pierwiastków w ludzkim organizmie decyduje o stanie zdrowia człowieka.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.